Můj účet Seznam přání

Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vydané dle §1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Elektronický obchod prelepkynaklavesnici.cz (dále jen e‑shop) provozuje:

Společnost fyzických osob
Teťana Pylypčuk, IČ: 01509748
Pravdomil Toman, IČ: 01625977

Neplátci DPH.

Kontaktní údaje:
Slezská 985/29, Praha 3
[email protected]

1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a  povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v  rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: kupující) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na  webové stránce dostupné na internetové adrese  prelepkynaklavesnici.cz  (dále jen internetový obchod).

2. Informace o zboží a cenách

2.1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a  jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v  katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po  dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Platební podmínky a dodání zboží

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 2101984503/2010 vedený u Fio Bank (dále jen účet prodávajícího);

– kartou online přes platební bránu anebo přes online bankovnictví

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není‑li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

4.5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

4.6. Je‑li to v obchodním styku obvyklé nebo je‑li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.7. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží. Je‑li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít při dodání veškeré objednané zboží.

4.8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.8.1. Obyčejné psaní:

Podání ani dodání Obyčejného psaní se nestvrzuje, za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu Česká pošta od podání do dodání neodpovídá. Pokud nebudete doručovatelem kupující zastižen, obdrží obyčejné psaní do své schránky. Dodání Obyčejného psaní příjemce nepotvrzuje.

4.8.2. Doporučené psaní:

Česká pošta odpovídá za ztrátu zásilky a za poškození nebo úbytek obsahu zásilky.
Informace o dodání nebo stavu vaší zásilky jsou dostupné následující den po dni podání zásilky. Informace je možno získat dvěma způsoby:
  Sledujte zásilku v systému naší služby Sledování zásilek (Track & Trace).
  Nemáte‑li přístup na internet, kontaktujte naši telefonní linku 954 40 66 99.

4.8.3. Osobní převzetí v Praze

V případě, že zvolíte osobní převzetí na výdejním mistě v Nitranské, vyčkejte prosím na e-mail, kde Vás informujeme o tom, kdy bude objednávka k vyzvednutí (obvykle po., st., pá po 16:00 hod.).
Místo vyzvednutí: Bout - bezobalový obchod s potravinami i drogerií, Nitranská 918/14, Praha 3.
Otvírací hodiny prodejny: Po-Pá: 10:00 – 19:00, So: 10 – 14

4.9. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Nejedná‑li se o případ uvedený v čl. 4.8 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí‑li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí‑li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je‑li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde‑li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy příjemce zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí‑li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla‑li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí příjemcem, nebo vyplývá‑li to z povahy zboží.

6.4. Projeví‑li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.5. Prodávající nabízí 2‑letou záruku na objednané zboží. V případě, že doručená zásilka poškozená nebo není v souladu s objednávkou, kupující kontaktujte prodávajícího a poskytněte fotografie poškozené objednávky. Je‑li stížnost opodstatněná, prodávající vymění kupujícímu položky za náklady prodávajícího. Není‑li výměna možná, kupující snížení ceny nebo plnou náhradu.

6.6 Reklamace se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Životnost je dána způsobem použití a intenzitou zatížení a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním či nesprávném užívání může být životnost některých výrobků kratší než záruční doba.

6.7. Prodávající nebudeme akceptovat stížnosti týkající se drobných barevných rozdílů mezi obrázky produktu na webu a skutečnými položkami; velikosti a umísťování přelepek na archu; drobné škrábance na povrchu viditelné pouze v určitém stavu.

6.8. Také prodávající nebudeme zodpovědní a nebude přijímat žádné reklamace týkající se poškození přístroje kupujícího způsobené odstraněním přelepek provedeným jiným způsobem, než je doporučeno v návodu. Nezapomeňte, že naše produkty obsahují lepidla, která vytvářejí chemickou vazbu s povrchem vašich zařízení. Instalujete a používáte naše produkty na vlastní nebezpečí.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, coi.cz. Platformu pro řešení sporů on‑line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.3. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on‑line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on‑line).

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2. Je‑li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 2. 6. 2019